Mantra
 SHANTY  PATH
(La grande invocazione di Pace)

ASATO  MA  SADGA  MAYA
TAMASO MA  JYOTIR  GAMAYA
MRITJORMA  AMRITAM  GAMAYA
 
SARVESHAM  SHANTIR  BHAVANTU
SARVESHAM  PURNAM  BHAVANTU
SARVESHAM  MAGALAM  BHAVANTU
SARVESHAM  SWASTIR  BHAVANTU 
 
LOKA  SAMASTAH  -  SUKHINO  BHAVANTU

OM  -  TRAYAMBAKAM  VAJAMAHE
SUGANDIM  PUSHTIVARDHANAM
URVARUKAMEVA  BANDHANAT
MRITYOMUKSHIYAMAMRITAT
 
OM  SHANTY  SHANTY  SHANTY  OM
 
HARI  OM


 
open

GAYATRI  MANTRA

(La grande invocazione)

OM  BHUR  BHUVAH  SVAH

TAT  SAVITUR

VARENYAM  BHARGO

DEVASYA  DHIMAHI

DHIYO  YO  NAH

PRACHODAYATSHANTI  MANTRA

 

OM  SHANTI  SHANTI  SHANTI  OM

 

open

Pañca -Tattva   Mahā Mantra

 

Jaya Sri Krishna Caitanya

Prabhu Nityananda

Sri Advaita Gadadhara Srivāsādi Gaura

Bhakta Vrnda

Mahā - Mantra

 

Hare Krishna  Hare Krishna

Krishna Krishna  Hare Hare

 

Hare Rāma  Hare Rāma

Rāma Rāma  Hare Hare

 GOVINDA MANTRA

Govinda Jaya Jaya Gophala
Jaya Jaya
Radha Ramana Hary
Govinda Jaya Jaya

 

 

 


 
 
 open

SITA RAM MANTRA

Sita Ram Sita Ram Sita Ram
Jaya Sita Ram


 

OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA

 
Lord Shiva Mantra

 

Om  Nama  Shivaya

 


 

 

TARA  MANTRA

 

OM  TARE  TUTTARE  TURE  SOHA

 
DURGA  MANTRA

 

  DEVI  SARVA  BHUTESU

MATRA  RUPEN  SANSITÁ

NAMASTASSIÉ   NAMASTASSIÉ  NAMASTASSIÉ

NAMÓ  NAMÁ

 


 

 
informativa sulla privacy